Länk till startsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd - Barnkonventionen

Alla barn har rätt till liv och utveckling

Artikel 6 i barnkonventionen handlar om att alla barn har rätt till liv och utveckling.

 
 

Rätt till liv och utveckling

Artikel 6 i sin helhet från UNICEF:s webbplats: 

  • Konventionsstaterna erkänner varje barns inneboende rätt till livet.
  • Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

Att barn har rätt till liv och utveckling innebär en rätt att överleva och utvecklas. 

Det inkluderar både rätten till fysisk överlevnad och hälsa samt den mentala, emotionella, andliga och sociala utvecklingen.

Att barn har rätt till liv och utveckling innebär en rätt att överleva och utvecklas. Det inkluderar både rätten till fysisk överlevnad och hälsa samt den mentala, emotionella, andliga och sociala utvecklingen.

Förebyggande arbete för att minska spädbarns- och barnadödlighet, självmord och andra former av fysisk överlevnad är en del av arbetet som länder förväntas arbeta med och förbättra i arbetet med barnkonventionen. Konventionen tar inte ställning för eller emot abort.

Med utveckling avses både fysisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social utveckling på ett sätt som förbereder barnet för ett självständigt liv i ett fritt samhälle. Det kan till exempel handla om rätt till utbildning, hälso- och sjukvård samt kultur och fritid. En fråga som ska ställas i alla beslut som rör barn är ifall beslutet gynnar eller hindrar barnet i sin utveckling?

Sett i ett vidare perspektiv innebär rätten till utveckling en rätt för barnet att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Detta innebär att barnet har rätt till omvårdnad och skydd. Barnet har också rätt till kärlek och trygghet samt ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrarna. Barnet har vidare rätt att få utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av stimulans och att få lära sig att sätta gränser för sitt handlande. Barnet har rätt att få ta ansvar och påverka sin situation i relation till ålder och mognad samt att efterhand få frigöra sig från beroende av föräldrarna. Barnet har också rätt att få behovet av samhörighet med båda föräldrarna tillgodosett även om dessa är i konflikt med varandra.

Det är i första hand föräldrarnas ansvar att se till att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda. Det innebär dock inte att samhället kan undandra sig sitt ansvar.

Genom de allmänna kommentarerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger barnrättskommittén vägledning i hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas.