Internationella adoptioner

När föräldrar inte kan ta hand om sitt barn kan adoption vara ett sätt att ge barnet en ny familj. I detta sammanhang befinner sig barnet i en mycket utsatt situation. Enligt FN:s Barnkonvention får inga andra intressen gå före barnets bästa när beslut om adoption fattas.

Barnets bästa ska vara vägledande i alla delar av det internationella adoptionsarbetet: vid utredning av barnets bakgrund, i adoptionsförmedlingsarbetet och i arbetet med att förbereda och utreda adoptionssökande samt vid stöd efter adoption.

I Sverige har kommunerna ansvar för att förbereda och utreda de som vill adoptera. Kommunen har också ett ansvar för att ge stöd efter adoptionen. MFoF ger auktorisation till adoptionsorganisationerna som förmedlar internationella adoptioner och har tillsyn över deras arbete. 

Vid internationell adoption möts olika kulturers syn på vad som är barnets bästa i samband med adoption. Det finns både likheter och skillnader i synsätt som avspeglar sig i ländernas adoptionsregler och beslut.  

Uppdaterad: 2018-09-10

Uppdaterad: 2018-09-10