Faderskap och föräldraskap

Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

Om barnet har hemvist i Sverige har socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört har ansvar för utredning och fastställande av faderskap och föräldraskap.

MFoF informerar om assisterad befruktning och ensamstående kvinnor

Vi har samlat information om hur socialnämnden ska handlägga dessa ärenden i ett informationsblad.

MFoF informerar 2016:1 Socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av ensamstående kvinnor (pdf)

Utreda och fastställa faderskap

Socialnämnden ska försöka utreda och fastställa faderskapet

  • om mamman inte är gift
  • om faderskapet ifrågasätts
  • om tidigare faderskap hävts i domstol.

Om det efter utredningen med tillräcklig säkerhet går att bedöma vem som är pappa till barnet kan faderskapet fastställas. En bekräftelse av faderskapet ska vara skriftlig och godkännas av mamman och socialnämnden.

När faderskap ska fastställas för ett barn som kommit till genom assisterad befruktning anses den man som har samtyckt till inseminationen eller befruktningen utanför mammans kropp vara pappa till barnet.

Faderskapet utreds inte när mamman är gift för då gäller faderskapspresumtion. Det betyder att mammans make antas vara pappa till barnet. Om ett sådant faderskap däremot ifrågasätts är socialnämnden skyldig att försöka utreda och fastställa faderskapet.

I samband med faderskapsfastställelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Föreskrifter och allmänna råd 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap (HSLF-FS 2017:49) (pdf)

Publikation

Handbok

Att fastställa faderskap (pdf)

Handboken att fastställa faderskap vänder sig till handläggare och beslutsfattare i socialtjänsten. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap (SOSFS 2011:2) om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap som finns på Socialstyrelsens webbplats.

Utreda och fastställa föräldraskap

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Socialnämndens uppgift är att försöka fastställa föräldraskapet. Föräldraskap kan fastställas för den kvinna som lämnat samtycket till den assisterade befruktiningen om

  • mammans maka, registrerade partner eller sambo har samtyckt till behandlingen
  • behandlingen har skett på svenskt sjukhus enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet
  • det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom inseminationen eller befruktningen

Om befruktningen har skett på annat sätt ska socialnämnden försöka utreda och fastställa faderskapet. I samband med föräldraskapsfastställelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Föreskrifter och allmänna råd

HSLF-FS 2017:50 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap (pdf)

Uppdaterad: 2017-10-23

Uppdaterad: 2017-10-23