Vilka begränsningar av partsinsynen finns i förhållande till en VBU-utredning?

Rätten till partsinsyn är stark, men en part har inte en obegränsad rätt att ta del av alla uppgifter. Partsinsynen kan begränsas med hänsyn till allmänt eller enskilt intresse om det är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. För det fall partsinsynen begränsas ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda (10 kap. 3 § OSL).

Avvägningen mellan partens rätt att ta del av utredningsmaterial och önskemålet att skydda det intresse som föranleder sekretessen är onekligen en grannlaga uppgift för en myndighet. Av RÅ 1994 ref. 79 framgår att uttrycket ”synnerlig vikt” markerar att det ska vara fråga om undantagssituationer där det syfte som bär upp sekretessregeln framstår som särdeles tungt vägande i förhållande till partens intresse av full insyn i materialet i ärendet och att utgångpunkten är att partens intresse i det stora flertalet situationer ska tillmätas större betydelse och att sekretessen därmed ska vika.

Relaterade frågor

Vad innebär partsinsyn för en utredning om vårdnad, umgänge eller boende när en förälder har skyddade personuppgifter?

I vilka fall går det att lämna ut en uppgift till en förälder med förbehåll enligt 10 kap. 4 § 1 st OSL som inskränker dennas rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften?

Uppdaterad: 2019-01-31

Uppdaterad: 2019-01-31