Vad innebär partsinsyn för en utredning om vårdnad, umgänge eller boende när en förälder har skyddade personuppgifter?

Den som är part i ett mål har enligt RB rätt att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande i ett mål. Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet (10 § FL). Sekretess hindrar inte att en enskild som är part i ett mål eller ärende hos myndighet har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet (10 kap. 3 § OSL). Det innebär att när en person är part i en utredning är partsinsynen inte begränsad till endast de uppgifter som tas in i den slutliga vårdnadsutredningen. 10 kap. 3 § OSL omfattar allt processmaterial, även sådant som antas komma att få betydelse för avgörandet (SOU 2017:6, s. 404).

Parten kan även ha rätt till insyn i de underliggande uppgifter som finns i akten hos socialnämnden (JO 2000/01 s. 317). En part har rätt att ta del av uppgiften om var en utredning om vårdnad, boende eller umgänge handläggs (se t.ex. JK:s beslut 2003-03-31, dnr 2967-01-21), och uppgift om vilken socialnämnd som lämnat upplysningar i frågan (SOU 2017:6, s. 404).

Som huvudregel gäller alltså inte sekretess mot en part. Förvaltningsrättsligt har parten således en priviligierad ställning i förhållande till andra. Anledningen till detta är att parten har ett stort behov av att få insyn i sina ärenden, begära rättelse av felaktiga beslut och överklaga felaktiga beslut (i den mån de är överklagbara). Reglerna om partsinsyn syftar till att skydda den enskilde mot statliga övergrepp och godtyckliga beslut.

Notera att när det gäller partsinsyn är det parten själv som ska initiera denna rättighet. Myndigheten har ingen skyldighet att ta eget initiativ för att bereda parten partsinsyn. Det krävs att parten själv uttrycker sin önskan att utöva partsinsyn. Det är också viktigt att komma ihåg att tingsrätten kan komma att göra en annan bedömning än socialnämnden av vilka uppgifter som ska lämnas ut till en part.

Det är viktigt att i sammanhanget komma ihåg att socialnämnden som gör en utredning har ett lagstadgat utredningsansvar och att de uppgifter som kan anses vara av betydelse därför ska tas in i akten. Det är myndigheten som har det yttersta ansvaret för att underlaget i ett ärende är sådant att det leder till ett materiellt riktigt beslut (23 § FL). Det är också viktigt att notera att om nämnden över huvud taget inte har dokumenterat uppgifter kan de följaktligen inte heller lämnas ut men att det då kan anses utgöra en brist i dokumentationen.

Relaterade frågor

Vilka begränsningar av partsinsynen finns i förhållande till en VBU-utredning?

I vilka fall går det att lämna ut en uppgift till en förälder med förbehåll enligt 10 kap. 4 § 1 st OSL som inskränker dennas rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften?

Uppdaterad: 2019-01-31

Uppdaterad: 2019-01-31