Vad innebär anmälningsskyldigheten (14 kap. 1 § 2 stycket SoL) för verksamma inom familjerådgivningen vid kännedom om att ett barn bevittnat våld om det inte är absolut pågående?

Familjerådgivares anmälningsplikt är något mer begränsad än övriga myndigheters. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utsätts för bl.a. psykisk misshandel i hemmet (14 kap. 1 § SoL).

Det finns ingen särskild juridisk definition av begreppet psykisk misshandel. Det är inte fråga om enskilda händelser utan om en relation och ett förhållningssätt som bl.a. hindrar utvecklingen av en positiv självbild hos barnet. Socialstyrelsen har tydliggjort att barn som lever i en situation med våld och hot om våld utsätts för psykisk misshandel (prop. 2012/13:10). Det innebär att familjerådgivare även är skyldiga att anmäla i de fall ett barn bevittnar våld eftersom barnet då utsätts för psykisk misshandel.

Det är dock inte helt klart hur situationen ska bedömas om det inte är absolut pågående eftersom det i lagtexten framgår att familjerådgivare är skyldiga att informera om barn utsätts för psykisk misshandel. En bedömning av barnets livssituation och förhållningssätt hos personer i barnets närhet måste göras från fall till fall för att avgöra om barnet lever i en situation med våld och hot om våld och om barnet därmed utsätts för psykisk misshandel.

Det bör understrykas att anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL är tvingande och att den gäller framför familjerådgivningssekretessen.

Uppdaterad: 2019-01-31

Uppdaterad: 2019-01-31