Måste ett beslut om att godkänna ett avtal föregås av en utredning?

Ja, det ska finnas ett skriftligt underlag i form av en utredning, enligt 11 kap. 1 § SoL. Vid prövningen av ett avtal ska nämnden se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda (6 kap. 17 a § andra stycket FB). Av utredningen bör det bland annat framgå vilken uppfattning föräldrarna har.

Enligt MFoF:s allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge (HSLF-FS 2017:51) bör den som utreder ärendet träffa föräldrarna. Det är en rekommendation, vilket betyder att en socialnämnd som väljer att inte träffa föräldrarna måste säkerställa att den ändå har ett fullgott underlag för sin bedömning.

Uppdaterad: 2018-03-20

Uppdaterad: 2018-03-20