Kan utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister för föräldrarna och föräldrarnas nya partner inhämtas av socialnämnden för utredning enligt 6 kap. 19 § 3 stycket FB och för upplysningar enligt 6 kap. 20 § FB utan samtycke?

Ja, om det bedöms vara nödvändigt.

Socialnämndens rätt att ta del av misstanke- och belastningsregistret i ärenden om vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn omfattar alla som kan behövas utredas för att säkerställa barnets bästa. Uppgifter kan på den grunden inhämtas om såväl föräldrar som nya partners utan samtycke. Vid begäran om registerutdrag ska nämnden göra en behovs- och proportionalitetsbedömning. Endast om nämnden därefter anser att uppgifterna är nödvändiga för att nämnden ska kunna ta ställning till vilket behov av skydd och/eller stöd barnet har kan uppgifterna ur registren inhämtas     (7 § Lag (1998:620) om belastningsregister och 6 § Lag (1998:621) om misstankeregister).

Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av en socialnämnd bl.a. i ärenden om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn m.m. (11 § p. 8 b Förordning (1999:1134) om belastningsregister).

Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas om det begärs av en socialnämnd bl.a. i ärenden om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn m.m. (4 § p. 9 b Förordning (1999:1135) om misstankeregister).

Relaterade frågor

Ska alla uppgifter ur belastnings- respektive misstankeregistret redovisas i en utredning (6 kap. 19 § 3 stycket FB) och i upplysningar (6 kap. 20 § FB)?

Uppdaterad: 2019-01-31

Uppdaterad: 2019-01-31