Kan familjerätten på eget initiativ meddela tingsrätten om att en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL har inletts efter att orosanmälan inkommit gällande det barn som avses i en utredning enligt 6 kap. 19 § 3 stycket FB som har avslutats av familjerätten...

Fullständig fråga: Kan familjerätten på eget initiativ meddela tingsrätten om att en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL har inletts efter att orosanmälan inkommit gällande det barn som avses i en utredning enligt 6 kap. 19 § 3 stycket FB som har avslutats av familjerätten och lämnats in till tingsrätten men ärendet inte har avgjorts av tingsrätten?

Nej. På grund av sekretess för uppgifter inom socialtjänsten finns det inget utrymme för familjerätten att självmant och rutinmässigt meddela domstol när de får kännedom om att en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inletts hos socialnämnden.

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (26 kap. 1 § OSL).

En uppgift för vilken sekretess gäller får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i lag eller förordning (8 kap. 1 § OSL).

Enligt 6 kap. 19 § FB har domstolen ett ansvar för att ärendet blir tillräckligt utrett och ska då begära in uppgifter från nämnden som utan hinder av sekretess ska lämna uppgifterna till rätten (10 kap. 28 § OSL). Nämndens sekretessbrytande skyldighet att lämna in uppgifter enligt 6 kap. 19 § FB gäller under den tid som domstolen angivit i sin begäran om uppgifter. När den av tingsrätten angivna svarstiden har löpt ut har nämnden således inte längre möjlighet att lämna ut sekretesskyddade uppgifter.

Om nya förhållanden inträder har domstolen en skyldighet att höra socialnämnden på nytt (NJA 1987 s. 48). Det förutsätter naturligtvis att domstolen fått kännedom om dessa nya förhållanden.

I generalklausulen 10 kap. 27 § OSL anges att en sekretessbelagd uppgift får lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Detta gäller dock enligt generalklausulens andra stycke inte sekretessbelagda uppgifter inom socialtjänsten.

Uppdaterad: 2019-01-31

Uppdaterad: 2019-01-31