Kan en kommun som ska lämna upplysningar till tingsrätten enligt 6 kap. 20 § FB inhämta uppgifter från socialregistret i en annan kommun om den som uppgifterna gäller (t.ex. förälder eller förälders nya partner) samtycker till det?

Ja. Sekretess inom socialtjänsten hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det (10 kap. 1 § OSL).

Samtycke är en sekretessbrytande grund. Det innebär att om t.ex. en förälder eller en förälders nya partner lämnar samtycke till att en kommun som ska lämna upplysning till tingsrätten enligt 6 kap. 20 § FB inhämtar uppgifter från socialregistret i en annan kommun finns det inga hinder för att hämta in uppgiften om den som lämnat samtycke.

Uppdaterad: 2019-01-31

Uppdaterad: 2019-01-31