Vanliga frågor från handläggare om vårdnad, boende och umgänge

Här hittar du svar på frågor från handläggare i familjerätten. Svaren är ett komplement till våra allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge samt om barnet behöver ny vårdnadshavare.

Vi lägger kontinuerligt ut nya svar på frågor som kommer till myndigheten.

Hittar du inte svar på din fråga? Mejla i första hand info@mfof.se
För frågor via telefon, se våra telefontider här.

Socialnämndens behörighet att godkänna avtal

Måste ett beslut om att godkänna ett avtal föregås av en utredning?

Får ett beslut om att godkänna ett avtal delegeras?

Vilken kommun kan godkänna ett avtal för ett familjehemsplacerat barn?

Kan nämnden godkänna ett avtal om fadern inte har uppehållstillstånd?

Offentlighet och sekretess

Krävs samtycke från förälders nya partner och nya partnerns före detta partner för att inhämta uppgifter från socialregistret på nya partnerns barn och på nya partnern inom ramen för en vårdnads-, boende- och umgängesutredning enligt 6 kap. 19 § tredje stycket föräldrabalken?

Krävs vårdnadshavarnas samtycke för att inhämta uppgifter från förskola, skola barnets sjukvårds-, och psykiatrikontakter inom ramen för en vårdnads-, boende- och umgängesutredning enligt 6 kap. 19 § tredje stycket föräldrabalken?

Kan en kommun som ska lämna upplysningar till tingsrätten enligt 6 kap. 20 § FB inhämta uppgifter från socialregistret i en annan kommun om den som uppgifterna gäller (t.ex. förälder eller förälders nya partner) samtycker till det?

Kan utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister för föräldrarna och föräldrarnas nya partner inhämtas av socialnämnden för utredning enligt 6 kap. 19 § 3 stycket FB och för upplysningar enligt 6 kap. 20 § FB utan samtycke?

Ska alla uppgifter ur belastnings- respektive misstankeregistret redovisas i en utredning (6 kap. 19 § 3 stycket FB) och i upplysningar (6 kap. 20 § FB)?

I Socialstyrelsens handbok Vårdnad, boende och umgänge används begreppet "ny partner". Finns det någon juridisk definition av "partner"?

Är möjligheten att samtala med barn utan vårdnadshavares samtycke olika beroende på om upplysningar ska inhämtas enligt 6 kap. 20 § FB eller om utredning ska göras enligt 6 kap. 19 § 3 stycket FB?

Är det möjligt att samtala med ett barn utan vårdnadshavares samtycke i en utredning om vårdnad, boende eller umgänge?

Kan familjerätten på eget initiativ meddela tingsrätten om att en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL har inletts efter att orosanmälan inkommit gällande det barn som avses i en utredning enligt 6 kap. 19 § 3 stycket FB som har avslutats av familjerätten och lämnats in till tingsrätten men ärendet inte har avgjorts av tingsrätten?

Vad innebär partsinsyn för en utredning om vårdnad, umgänge eller boende när en förälder har skyddade personuppgifter?

Vilka begränsningar av partsinsynen finns i förhållande till en VBU-utredning?

I vilka fall går det att lämna ut en uppgift till en förälder med förbehåll enligt 10 kap. 4 § 1 st OSL som inskränker dennas rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften?

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22