MFoF:s uppdrag om stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden

Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om uppdrag till MFoF att analysera kommuners behov av stöd och förutsättningar för samverkan i familjerättsliga ärenden samt att identifiera framgångsfaktorer. Den kunskap som analysen resulterar i ska sammanställas och göras tillgänglig i syfte att ge stöd till kommuner som vill initiera eller utveckla sitt arbete med samverkan i familjerättsliga ärenden.

Allvarliga konflikter mellan föräldrar som separerar medför ofta negativa konsekvenser, inte minst för de barn som är involverade. För att förebygga konflikter är det viktigt med tidiga insatser, vilket stärkt samverkan mellan olika aktörer kan bidra till.

Försöksverksamhet med samverkansteam har tidigare bedrivits i Stiftelsen Allmänna Barnhusets regi och utvärderats av forskare med positivt resultat. Inom ramarna för försöksverksamheten har de deltagande kommunerna organiserat samverkansteam på olika sätt. De insatser som erbjudits barn och föräldrar har skilt sig åt mellan kommunerna. Totalt sett har relativt få kommuner prövat samverkansteam och det kan finnas andra modeller och arbetsformer för samverkan inom familjerättsområdet som kan vara av intresse att utvärdera.

MFoF ska inom ramen för uppdraget analysera kommuners behov av stöd och förutsättningar för samverkan i familjerättsliga ärenden. MFoF ska även identifiera framgångsfaktorer.

I uppdraget ska både barnrätts- och jämställdhetsperspektiv beaktas.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2021.

Uppdaterad: 2019-10-09

Uppdaterad: 2019-10-09