Remissvar och rapporter

Här hittar du våra yttranden, skrivelser, svar på remisser och rapporter kopplade till regeringsuppdrag.

2018-11-01
MFoF:s yttrande över Att bryta ett våldsamt beteende (SOU 2018:37)

2018-09-06
MFoF:s yttrande över Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (Ds 2018:17).

2018-09-06
MFoF:s yttrande över Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (Ds 2018:11).

2018-09-06
MFoF:s yttrande över Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112).

2018-05-15
MFoF:s slutliga yttrande över Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)

2018-04-11
MFoF:s redovisning av regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken, BIP

2018-03-15
MFoF:s yttrande över Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

2018-02-23
MFoF:s delyttrande över Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)

2018-01-25
MFoF:s yttrande över departementspromemorian Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59)

 2017-11-29
MFoF:s yttrande över betänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag för ett mer långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
(SOU 2017:47)

2017-11-28
MFoF:s yttrande över departementspromemorian Vissa skador och dödsfall (Ds 2017:47)

2017-10-10
MFoF:s yttrande över departementspromemorian Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2017:40)

2017-10-05
MFoF:s yttrande över delbetänkandet För dig och för alla (om biobanker) (SOU 2017:40)

2017-05-26
MFoF:s yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6)

2016-03-06
MFoF:s tillsynsrapport 2016

2016-10-14
MFoF:s yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

2015-12-16
MFoF:s yttrande över slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

2015-03-02
Rapport om bilaterala avtal om internationella adoptioner

2014-06-27
Remissvar på departementspromemorian Samordnat ansvar för vissa familjefrågor (Ds 2014:7)

2013-03-27
Stöd till adopterade som söker sitt ursprung

Uppdaterad: 2018-11-01

Uppdaterad: 2018-11-01