Remissvar och rapporter

Här hittar du våra svar på remisser och redovisningar av regeringsuppdrag.

2018-01-25
MFoF:s yttrande över departementspromemorian Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59)

 2017-11-29
MFoF:s yttrande över betänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag för ett mer långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
(SOU 2017:47)

2017-11-28
MFoF:s yttrande över departementspromemorian Vissa skador och dödsfall (Ds 2017:47)

2017-10-10
MFoF:s yttrande över departementspromemorian Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2017:40)

2017-10-05
MFoF:s yttrande över delbetänkandet För dig och för alla (om biobanker) (SOU 2017:40)

2017-05-26
MFoF:s yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6)

2016-03-06
MFoF:s tillsynsrapport 2016

2016-10-14
MFoF:s yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

2015-12-16
MFoF:s yttrande över slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

2015-03-02
Rapport om bilaterala avtal om internationella adoptioner

2014-06-27
Remissvar på departementspromemorian Samordnat ansvar för vissa familjefrågor (Ds 2014:7)

2013-03-27
Stöd till adopterade som söker sitt ursprung

 Uppdaterad: 2018-01-25

Uppdaterad: 2018-01-25