Internationellt samarbete

Sverige har anslutit sig till 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. MFoF är svensk centralmyndighet i konventionens mening.

I januari 2014 var 93 länder anslutna till Haagkonventionen. En grundläggande tanke i konventionen är att staterna har ansvar för att barnets bästa beaktas i varje del av adoptionsprocessen. Konventionen fördelar ansvar mellan mottagarländer och ursprungsländer. En adoption som beslutats enligt konventionen i ett land gäller också i de andra anslutna länderna. 

MFoF är svensk centralmyndighet i konventionens mening. Vi följer den internationella utvecklingen och olika länders policy och lagstiftning i adoptionsfrågor. Som ett led i detta samarbetar vi och utbyter erfarenheter med myndigheter och organisationer i andra länder, exempelvis andra länders centralmyndigheter, Haagkonferensen för internationell privaträtt, International Social Service (ISS) och Unicef. Vi deltar även i konferenser där internationella adoptionsfrågor tas upp.

Varje år hålls ett nordiskt och ett europeiskt möte för centralmyndigheter.

Nordiska centralmyndigheter

Uppdaterad: 2016-11-07

Uppdaterad: 2016-11-07