Rapport om samarbetssamtal

Varje år berörs nästan 50 000 barn av föräldrars separation. De flesta föräldrar kan samarbeta efter en separation och hittar tillsammans lösningar som rör barnets vårdnad, boende, umgänge och försörjning. Ibland kan föräldrar och barn behöva stöd och hjälp för att komma fram till vad som är bäst för barnet. Under år 2014 deltog över 21 000 barns föräldrar i de samarbetssamtal som kommunernas socialtjänst erbjuder.

Socialstyrelsen och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, har på uppdrag av regeringen kartlagt föräldrars och samtalsledares erfarenheter av dessa samtal. Kartläggningen har genomförts genom en enkät till samtliga kommuner i landet. 

MFoF konstaterar

 • att samarbetssamtal hjälper en stor grupp föräldrar att nå samförståndslösningar och att domstolsprocesser undviks samtidigt som många föräldrar ser ett behov av ytterligare stöd både för sig och barnet,
 • att många föräldrar var oroliga och i psykisk obalans före samarbetssamtalen och att även en del barn var det,
 • att samarbetsförmågan ökar och konfliktnivån oftast sjunker efter samarbetssamtalen,
 • att flertalet föräldrar skulle rekommendera samarbetssamtal till någon annan,
 • att organisationsformen har betydelse för kommunernas möjlighet att erbjuda erfarna och välutbildade samtalsledare,
 • att flertalet samtalsledare har socionom- eller annan högskoleutbildning men mindre än hälften har en längre vidareutbildning och nästan hälften saknar utbildning för att arbeta med samarbetssamtal,
 • att ett stort antal samarbetssamtalsledare saknar utbildning i kris- och konflikthantering, barns behov och metoder för att samtala med barn,
 • att en fjärdedel av kommunerna sällan gör någon inventering för att ta reda på om det är lämpligt med samarbetssamtal,
 • att samtalsledarna i flertalet kommuner inte använder specifika modeller, metoder, verktyg eller bedömningsinstrument under samtalen,
 • att barn sällan kommer till tals i samband med samarbetssamtal,
 • att målet och effekten av samtalen sällan följs upp.

MFoF ska mot denna bakgrund för avsikt att ta fram ett kunskapsbaserat utbildningsmaterial som alla samtalsledare bör genomgå innan de självständigt leder samarbetssamtal. Materialet ska även innehålla metoder och modeller för att samtala med de barn som samtalen rör.

MFoF anser också att kunskaperna om effekterna av samarbetssamtal på nationell nivå behöver utvecklas. Det kan ske genom utveckling av den familjerättsliga statistiken men också genom att ett instrument/enkät för uppföljning tas fram. 

Uppdaterad: 2016-06-01

Uppdaterad: 2016-06-01