Oktober 2008: Regeringen har den 23 oktober fattat beslut att säga upp avtalet med Vietnam


Regeringen har den 23 oktober 2008 fattat följande beslut:

"Uppsägning av avtal

Ärendet

Regeringen beslutade den 22 januari 2004 att ingå avtal med Vietnam om ömsesidigt samarbete vid adoptioner (SÖ 2004:6). Avtalet trädde i kraft den 1 maj 2004 och gäller i fem år till den 1 maj 2009. Enligt artikel 26 punkt 2 i avtalet ska det automatiskt förlängas för ytterligare fem år, om ingendera avtalsstaten sex månader före avtalets upphörande har mottagit ett skriftligt meddelande från den andra avtalsstaten om dess avsikt att säga upp avtalet.

Representanter för Regeringskansliet har efter besök hos den ansvariga myndigheten i Vietnam och efter samråd med andra ambassader som företräder länder som har eller har övervägt adoptionssamarbete med Vietnam funnit att Vietnams adoptionslagstiftning inte i tillräcklig grad beaktar de grundläggande principerna för internationell adoption som uttrycks i Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. En anslutning till sistnämnda konvention tycks dröja. Landet har inte heller en sådan väl fungerande administration kring den internationella adoptionsverksamheten att adoptionssamarbetet kan fortsätta. Avtalet bör därför sägas upp.

Regeringens beslut

Regeringen beslutar att säga upp avtalet med Vietnam om ömsesidigt samarbete vid adoptioner."

Uppdaterad: 2012-11-12

Uppdaterad: 2012-11-12