Stöd till adopterade utvecklas med höjt anslag för MFoF

Regeringen hörsammar MFoF:s skrivelse om behov av stöd i samband med adoption. För att förbättra stödet i samband med internationella adoptioner föreslår regeringen att MFoF:s anslag höjs med 2,5 miljoner kronor 2020 och därefter 2 miljoner kronor årligen.

Par med barn i höstskogen.

I en skrivelse till Socialdepartementet (dnr 5.1:499/17) har MFoF belyst behovet av stöd i samband med adoption. Vid internationell adoption medverkar samhället till familjebildningen och adopterade samt deras föräldrar har särskild rätt till stöd enligt både svensk lagstiftning och internationella konventioner.

Adoption är i sig en stark skyddsfaktor för det adopterade barnet, men innebär också särskilda utmaningar för den adopterade och för adoptivföräldrarna. I många kommuner genomförs få adoptioner vilket gör det svårt att upprätthålla tillräcklig kompetens.

Regeringen har hörsammat detta och föreslår en höjning av anslaget till MFoF för att utveckla arbetet med dessa frågor. Anslagshöjningen föreslås bli 2,5 miljoner kronor under 2020 och därefter 2 miljoner kronor årligen.

Med hjälp av anslagshöjningen kommer MFoF att:

  • samordna den obligatoriska föräldrautbildningen. Kommunerna har fortsatt ansvar att anvisa till föräldrautbildning. MFoF kommer att ansvara för utbildningsmaterialet, kvalitetssäkring och uppföljning av utbildningarna. Utbildningarna planeras ske regionalt med uppstart senare delen av 2020.
  • upprätta och förvalta en kunskapssammanställning om internationell adoption som riktar sig till de som i sin profession möter adopterade.
  • utforma en nationell modell för tidigt stöd efter adoption för att ge förutsättningar för ett jämlikt stöd över landet.
  • skapa en struktur för processen att söka sin ursprungsfamilj, ett metodstöd för kommuner i sitt uppdrag att ge stöd efter adoption som även blir användbart för den adopterade själv.

MFoF har inget uppdrag att ge individuellt stöd till adopterade utan detta ansvar ligger fortsatt på kommunerna.

– Vi är glada över förtroendet och ser fram emot att utveckla arbetet mot en jämlik tillgång till stöd före, under och efter adoption över hela landet, säger Kristina Svartz, generaldirektör på MFoF.

Uppdaterad: 2019-10-24

Uppdaterad: 2019-10-24