Kartläggning ger nya kunskaper om kommunernas arbete med föräldraskapsstöd

För att ännu bättre kunna vägleda kommunerna i deras föräldraskapsstöd har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, kartlagt hur kommunerna på olika håll i Sverige arbetar. – Det görs mycket som är bra, men kartläggningen visar att förutsättningarna varierar stort över landet, säger Margareta Bolmgren, utredare, MFoF.

Tillsammans med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting valde MFoF ut tio kommuner utifrån befolkningsstorlek, förutsättningar och geografisk spridning över landet. Kommunerna fick sedan en förfrågan om att delta i kartläggningen.

– Bemötandet var positivt. Kommunerna fick möjlighet att lyfta sina behov till nationell nivå och de fick sedan ta del av underlaget, som visar vilka styrkor de har och utvecklingsområden de kan jobba vidare med. MFoF fick samtidigt bättre kunskap om vilka förutsättningar och utmaningar kommunerna har, vilket krävs för att vi ska kunna stödja genomförandet av den nationella strategin på bästa sätt. En win win-situation, säger Margareta Bolmgren.

Vill ha mer vägledning

Att kommunernas arbete med föräldraskapsstöd inte sker på ett enhetligt sätt är ett tydligt resultat i kartläggningen.

– Alla jobbar utifrån sina förutsättningar och det pågår mycket bra ute i kommunerna. Men de efterfrågar mer stöd och vägledning från nationellt och regionalt håll i hur man jobbar kunskapsbaserat och med goda arbetssätt, säger Margareta Bolmgren.

Hur går ni vidare med kartläggningen?

– Kommunerna fick specifika frågor om hur de arbetar med uppföljning. Deras svar har gett oss ett underlag i vårt arbete med att ta fram indikatorer som gör det möjligt att följa upp och se utveckling över tid. Vi har även fått svar på hur vi från nationell nivå kan skapa verktyg och kunskapsstöd för att bidra till verksamhetsutveckling.

Uppdaterad: 2019-06-25

Uppdaterad: 2019-06-25