Nu finns enkäten om stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden ute hos kommunerna

MFoF inhämtar just nu information inom uppdraget om stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden. Informationsinhämtningen genomförs via en enkät som gått ut till Sveriges samtliga kommuner. Målsättningen med enkäten är att den ska skapa ny kunskap som gör det möjligt för kommuner att etablera eller vidareutveckla samverkansarbetet inom de familjerättsliga ärendena.

En central uppgift för den kommunala familjerätten är att ge föräldrar som separerar stöd och hjälp med att fatta välinformerade beslut med barnets bästa i fokus. Målsättningen är att bidra till att föräldrarna kan nå samförståndslösningar. Allvarliga konflikter mellan föräldrar som separerar medför ofta negativa konsekvenser för barnen. Ett sätt att förebygga allvarliga konflikter är att sätta in verksamma insatser vid ett tidigt stadium. För att detta ska kunna ske krävs samverkan mellan familjerätten och andra aktörer.

MFoF har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa och tillgängliggöra kommunernas erfarenheter av samverkan inom det familjerättsliga området.

För att MFoF ska kunna genomföra en användbar och ändamålsenlig analys är det av stor vikt att många kommuner besvarar enkäten.  Det är viktigt för vår analys att vi får in svar från både kommuner som utvecklat samverkansarbete och kommuner som ännu inte har gjort det. Utifrån enkäten kommer MFoF att analysera bland annat kommunernas behov av stöd samt erfarenheter av samverkan inom det familjerättsliga området. Den nya kunskap MFoF kommer fram till ska tillgängliggöras för kommuner och profession via publicering på MFoF:s webbplats.

Uppdaterad: 2019-11-27

Uppdaterad: 2019-11-27