Dialogmöte kring föräldraskapsstöd och våldsprevention 28 maj i Göteborg

Jämställdhet och det jämställda föräldraskapet är grundläggande utgångspunkter som ska genomsyra arbetet med föräldraskapsstöd i Sverige. Genom att bjuda in till ett dialogmöte vill MFoF, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna lyfta exempel på lokalt och regionalt arbete och främja erfarenhetsutbyte mellan olika delar av Sverige.

Såväl den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Skr. 2016/17:10) som den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd (dnr S2018/04678/FST) uttrycker att föräldraskapsstödet på ett tydligare sätt bör bidra till ett mer jämställt föräldraskap, vilket i sin tur kan bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor och föräldrars våld mot barn.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna bidrar på olika sätt till att stärka det jämställda föräldraskapet och motverka mäns våld mot kvinnor och föräldrars våld mot barn. Syftet med dialogmötet är att bidra till en samlad nationell lägesbild av det arbete som bedrivs av kommuner, regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer.

Dialogmötet äger rum i Jämställdhetsmyndighetens lokaler i Angered, Göteborg. Vi hoppas på ett konstruktivt, inspirerande erfarenhetsutbyte och dialoger som kan bidra till den fortsatta utvecklingen inom området.

Uppdaterad: 2019-05-24

Uppdaterad: 2019-05-24