Juni 2008: Barnförslag som avviker från medgivande

Barnförslag som avviker från medgivande

MIA:s föregångare, Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, gav ut en Handbok för adoptionsorganisationer med bl.a. praktiska råd till organisationerna för deras verksamhet.

Enligt NIA:s handbok borde de sökande inte delges ett barnbesked som inte stämde överens med deras medgivande utan utlandskontakten borde meddelas. Avvikelsen kunde gälla t.ex. barnets ålder eller att de sökande föreslagits ett eller flera syskon som de inte hade medgivande för. I vissa fall (t.ex. då det gällde ett biologiskt syskon till ett barn som tidigare placerats hos familjen) kunde det dock finnas skäl att organisationen kontaktade de sökandes utredare hos socialnämnden. Om utredaren ställde sig positiv till de sökandes möjligheter att få medgivande för barnet borde utredaren vara den som först talade med de sökande om barnet och med dem diskuterade om det var lämpligt och möjligt för dem att få medgivande att ta emot det barn som föreslagits. Genom denna rutin ville man skona de sökande från att få information om barn som de inte skulle kunna få medgivande att adoptera. Samtidigt innebar det att de sökande i vissa fall inte alls fick information om ett föreslaget barn och i andra fall att de sökandes medgivandeutredare fick information före dem och ibland även fick information som de själva inte fick kännedom om.

I samband med Socialstyrelsens arbete med att ta fram en Handbok för socialnämndernas handläggning av adoptionsärenden har denna handläggningsrutin kommit att diskuteras.

Enligt MIA:s uppfattning bör adoptionsorganisationerna först informera de sökande om de barnförslag som kommit från utlandet utan att dessförinnan diskutera dessa med medgivandeutredaren. I samband med att organisationerna lämnar information till de sökande bör organisationerna emellertid också ta kontakt med de sökandes medgivandeutredare när barnförslagen avviker från deras medgivande. Det är viktigt att de sökande ges stöd att tänka igenom vad det kan innebära att ta emot det föreslagna barnet och ta ställning till om de ska söka nytt medgivande för detta.

Uppdaterad: 2012-11-12

Uppdaterad: 2012-11-12