Rätten att få veta

Adoptionsdokument innehåller ofta känsliga uppgifter om de personer som adoptionen berör. Myndigheter och organisationer som bevarar adoptionsdokumenten har olika bestämmelser för vilken information du får ta del av.

Adopterades rätt till information om sin bakgrund är en viktig princip i FN:s barnkonvention och 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Men varje land har sina bestämmelser om vilka uppgifter enskilda personer kan få ta del av. Myndigheter och organisationer som bevarar dokumentation kan också ha olika regler för vad som lämnas ut. 

I Sverige får du normalt ta del av uppgifter 

Huvudregeln i Sverige är att all offentlig förvaltning ska kunna granskas. Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip i svensk demokrati. En del uppgifter behöver dock hållas hemliga, som känsliga uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Därför finns skyddsregler i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen innehåller bestämmelser om vilken sekretess som ska gälla för olika myndigheter och olika uppgifter. Sekretess gäller vanligtvis inte gentemot den som uppgifterna rör. När någon begär ut uppgifter som skyddas av sekretess ska en prövning göras.   

Socialtjänsten har stark sekretess

Huvudregeln i socialtjänsten är att sekretess gäller för uppgifter om en persons personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Denna sekretess hindrar däremot inte att uppgifter lämnas till en myndig person om det är av betydelse för att han eller hon ska få vetskap om sina biologiska föräldrar är (26 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen). Även en omyndig person kan få ut handlingar efter socialnämndens prövning. 

Om en adopterad person begär ut uppgifter om sina adoptivföräldrarnas personliga förhållanden under medgivandeutredningen ska socialnämnden bedöma om det står klart att adoptivföräldrarna eller deras närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut.   

MFoF

MFoF har sekretess för ärenden som rör internationella adoptionsfrågor för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs (26 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen).

Adoptionsorganisationerna

Den som en adoptionsorganisations handlingar i förmedlingsverksamheten rör ska på begäran, så snart som möjligt, få ta del av efterfrågade handlingar om det inte kan antas att en annan enskild person lider men. Om en adoptionsorganisation nekar att lämna ut uppgifter ska organisationen lämna över frågan om utlämnande till MFoF för prövning (8c § lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling).    

Dokumentation i ursprungsländerna

Varje land har sina regler för vilken information som ska bevaras och vilken information som lämnas ut till enskilda. Internationellt kan man se en utveckling från att hemlighålla information om barnets förhållanden före adoptionen till mer och mer öppenhet. Möjligheten att ta del av information kan begränsas av att mamman/föräldrarna skyddas av sekretess, myndigheters beslut eller att den adopterade måste ha uppnått en viss ålder för att kunna få del av information.

Uppdaterad: 2018-02-09

Uppdaterad: 2018-02-09