Socialtjänst

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att adoptivfamiljer får det stöd och den hjälp som de kan ha behov av efter att adoptionen genomförts (5 kap. 1 § socialtjänstlagen). Om en person begär att få ta del av uppgifter om sin adoption, bör socialnämnden erbjuda honom eller henne stöd i samband med att uppgifterna lämnas ut (SOSFS 2008:8).

Medgivandeutredning och föräldrautbildning

Barnets bakgrund är en viktig fråga under föräldrautbildningen och medgivandeutredningen. Hur ser de som vill adoptera på den stora omställning som en adoption innebär för barnet? Har de beredskap att möta barnets tankar och känslor inför sitt biologiska ursprung? Vilka tankar har de om de utmaningar som familjen kan komma att stå inför när barnet växer upp och får nya frågor utifrån varje utvecklingsfas?  

Samspelsstöd och rådgivning

Adoptivföräldrar kan behöva hjälp med att identifiera och förstå barnets anknytningsbeteenden och beteendemönster. De kan också behöva stöd för att kunna möta barnet på ett sätt som hjälper barnet att bli tryggt. Samspelsstöd och samtal kan vara betydelsefulla även då det inte finns några direkta svårigheter.   

Det är viktigt att adoptivföräldrarna kan prata öppet med barnet om adoptionen. Adoptivföräldrar kan behöva rådgivning och stöd kring hur de kan prata om känslig och svår information som rör adoptionen och barnets bakgrund.

Stöd under tonårstiden

Adopterade har flera föräldrar än sina adoptivföräldrar och ett annat land som de har anknytning till. För adopterade ungdomar kan tonårstidens frigörelse och identitetssökande påverkas av att de tidigare i livet genomgått en stor separation och skilts från sina biologiska föräldrar.  

Stöd och hjälp att söka sitt ursprung

Vid adoptionen ska adoptivföräldrarna lämna alla handlingar som rör barnets bakgrund och adoptionen till socialnämnden. När en adopterad person begär att få ta del av uppgifter om sin adoption bör socialnämnden enligt Socialstyrelsens allmänna råd erbjuda råd och stöd i samband med att uppgifterna lämnas ut.

Det är av stor betydelse hur handlingarna visas. Det är viktigt att handläggaren själv gått igenom  handlingarna och tänkt igenom vad uppgifterna betyder och hur de, inte minst känslomässigt, kan komma att påverka den adopterade som ska få ta del av dem. Om handläggaren finns till hands kan den det gäller ställa frågor eller få stöd för att bearbeta sina reaktioner på de uppgifter som finns.

Uppdaterad: 2018-02-09

Uppdaterad: 2018-02-09