Vanliga frågor från handläggare om internationella adoptioner

Här hittar du svar på vanliga frågor från handläggare i kommunerna. Svaren är ett komplement till våra allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (HSLF-FS 2017:48), handboken Adoption samt Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

MFoF lägger kontinuerligt ut nya svar på frågor som kommer till myndigheten.

Hittar du inte svaret på din fråga? Mejla info@mfof.se

Metoder

Rekommenderar ni någon metod för adoptionsutredningar?

Nej.

Såhär står det i handboken Adoption (2014): Det finns ingen enhetlig och vetenskapligt grundad utredningsmetod. Kommuner har utvecklat olika sätt att göra medgivandeutredningar, ofta på basis av frågematerial som ursprungligen har tagits fram för andra ändamål.

Finns det någon särskild metod för råd och stöd efter en adoption?

Nej.

Det beror såklart på vad man menar att det finns en metod. Men det finns inte en namngiven, strukturerad metod som MFoF rekommenderar.

Medgivandeutredningen

Hur länge kan en genomgången föräldrautbildning inför adoption anses vara "giltig"?

Det är utredaren som avgör om de sökande är tillräckligt förberedda för en internationell adoption. Utbildningen i sig kan alltså inte sägas ha något bäst före-datum.

Kan föräldrautbildning från ett annat land godkännas i Sverige?

Ja, det är familjerätten som bedömer om paret är förberedda och om de har de kunskaper och insikter om adoption som behövs för att förstå vad det innebär att adoptera.

Kan ett medgivande för adoption i ett annat land ”konverteras” till ett svenskt?

Nej, socialnämndens utredning och eventuella beslut om medgivande ska bygga på parets situation i Sverige.

Ett par har ansökt om att förnya sitt medgivande, behöver vi ta in nya läkarintyg?

Ett nytt beslut om medgivande innebär att kommunen ska göra en aktuell bedömning med nya uppgifter från exempelvis register, hälso- och sjukvården samt förnyade kontakter med referenspersoner. Däremot kan vissa saker tillgodoräknas från tidigare medgivandeutredning, vilket ofta gäller för föräldrautbildningen.

Det är inte möjligt att förnya eller förlänga ett tidigare beslut om medgivande för adoption, men de sökande kan erbjudas en helt ny prövning. Det tidigare medgivandet innebär inte per automatik att sökande får medgivande en gång till.

Kan vi lämna medgivande till ett par som redan har en 2-åring?

Det är omöjligt att ge ett generellt svar på frågan. I första hand ska sökanden ha tillräckligt med kapacitet för det eller de barn som finns i familjen vad gäller anknytning, trygghet och samspel med föräldrarna. Det påverkar om och när det kan vara lämpligt att adoptera ett barn. Eftersom man aldrig kan veta på förhand vilka behov ett barn har behöver sökanden ha kapacitet för att kunna möta och hantera även omfattande behov.

Om en partner framkommer under utredningen, ska den personen involveras?

Frågeställaren undrar hur hen ska förhålla sig till en sökandes partner. Ska ansökan avslås för att man känner till att den sökande (in)officiellt inte är ensamstående, ska partnern medverka i samtliga utredningssamtal eller ska hen vara referens? Bör utredaren ställa ytterligare utredningsfrågor?

Svar: Om relationen inte har varit långvarig är den sökande troligtvis väl medveten om att något medgivande inte kommer att ges, även om de skulle ingå äktenskap under utredningstiden. Sökandens situation som ensamstående behöver utredas innan han eller hon kan få besked om medgivande. I det fall partnern kommer att ingå i barnets närmaste krets ska hen också ingå i medgivandeutredningen.

I handboken på sid 101 finns visst stöd att hämta.

Efter adoptionen

Vilken kommun ansvarar för uppföljningsrapporterna om det adopterade barnet har flyttat?

Om familjen flyttar till en annan kommun så är det den nya hemkommunen som ansvarar för att hjälpa till att skriva uppföljningsrapporter. I vissa fall, där det bara är någon enstaka uppföljning kvar och den tidigare hemkommunen har god kännedom om familjen, har de tagit på sig att slutföra arbetet. Men en sådan överenskommelse bygger alltså på att den tidigare hemkommunen frivilligt åtar sig att slutföra det påbörjade arbetet.

Uppdaterad: 2018-02-12

Uppdaterad: 2018-02-12