Medgivande från kommunen

Ofta börjar processen med ett informationssamtal hos kommunen. Om du fortfarande är intresserad efter samtalet ska kommunen anvisa dig till föräldrautbildning och genomföra en medgivandeutredning.

Informationssamtal hos socialnämnden

Vid informationssamtalet hos socialnämnden kan du få grundläggande information om förutsättningarna för adoption och om hela adoptionsförfarandet. Vid detta samtal kan du – om du är intresserad – även bli anvisad till en föräldrautbildning.

Obligatorisk föräldrautbildning

Föräldrautbildningen inför internationell adoption ska ge kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov. Den ska också ge kunskap om vilka regler som gäller, hur det praktiskt går till att adoptera och vilket stöd som finns efter adoptionen. Målet är att deltagarna ska ha förutsättningar att fatta ett väl genomtänkt beslut om de vill gå vidare och ansöka om kommunens medgivande för att adoptera ett barn.

Socialnämnden bedömer om du har tillräckliga kunskaper

Om du tidigare har adopterat barn från utlandet kan du ha tillräckliga kunskaper och insikter genom den adoptionen. Socialnämndens utredare får då bedöma om du behöver delta i föräldrautbildning.

Ansökan om medgivande

Den som vill adoptera ansöker om ett medgivande hos socialnämnden i kommunen där man är bosatt. Ett beslut om medgivande innebär att man får möjlighet att adoptera ett barn, men det är ingen garanti. Om ansökan avslås går beslutet att överklaga hos allmän förvaltningsdomstol.

Socialnämndens medgivandeutredning

Medgivandeutredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande och är en del av föräldrarnas förberedelse. Utredningen ska vara ett samarbete mellan utredaren och sökanden, med så stor delaktighet och öppenhet som möjligt. När utredningsrapporten är klar används  den som presentation av dig eller er då ansökan om att adoptera skickas till utlandet.

Du som ansöker om medgivande behöver lämna referenser, läkarintyg och i vissa fall ett utlåtande om ditt psykiska hälsotillstånd. Utredaren kontrollerar om du är känd i socialtjänstens register samt begär utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.

Socialnämndens bedömning

Utredaren ska bedöma om de sökande har tillräckliga kunskaper och insikter om adopterade barn och om deras behov samt goda förutsättningar för att bli adoptivföräldrar. Utredaren tittar på relationer och sociala nätverk, bakgrund, sysselsättning, ålder, fysiska och psykiska hälsotillstånd, livsåskådning, motiv till adoptionen, ekonomi, bostad och närmiljö samt inställning till ett framtida adoptivbarns bakgrund. Om de sökande redan har barn ska utredaren bedöma om barnet eller barnen kan dela föräldrarnas omsorg och uppmärksamhet med ett syskon.

Beslut om medgivande

Socialnämnden fattar ett beslut om att ge eller inte ge sökande medgivande för adoption. Innan beslutet fattas presenteras medgivandeutredningen och utredarens förslag till beslut för de sökande. Du kan begära att få delta då ditt ärende presenteras för socialnämnden.

Beslutet gäller i treår. Om medgivandet går ut innan du fått barn kan du ansöka om ett nytt medgivande. När du skickat din ansökan till utlandet är du själv ansvarig för att det finns ett giltigt medgivande ända tills du tagit emot barnet i ditt hem.

Medgivandet kan återkallas

Ett medgivande ska återkallas om dina förhållanden ändras så att du inte längre kan anses vara lämpad att adoptera. Du är skyldig att anmäla ändrade förhållanden till socialnämnden i din hemkommun. Förändringar i familjen kan vara t.ex. sjukdom, ändrade familjeförhållanden eller arbetslöshet.

Om du har synpunkter eller vill överklaga beslutet

Skulle socialnämnden besluta att inte ge medgivande eller återkalla ett givet medgivande kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Om du har fått ett medgivande först efter ett överklagande kan det vara svårt att få din ansökan accepterad i utlandet. Om du har synpunkter på kommunens handläggning kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg som har tillsyn över kommunernas socialtjänst.

Uppdaterad: 2019-01-31

Uppdaterad: 2019-01-31