Kontakter vid hemkomst

Socialnämnden

Socialnämnden har ansvar för att ge adoptivfamiljer stöd och hjälp efter adoptionen. När du kommit hem med barnet ska du anmäla det till socialnämnden i hemkommunen. Du ska också ge socialnämnden kopior av samtliga handlingar som rör barnet.

Folkbokföringen

Föräldrarna ska folkbokföra barnet inom en vecka efter barnets ankomst. Det sker genom ett personligt besök på Skatteverket. Barnets pass gäller som legitimation. Anmälan om eventuell namnändring lämnas också till Skatteverket.

Läkarundersökning

Barn som adopteras från utlandet behöver läkarundersökas senast 14 dagar efter ankomsten till Sverige. Vid undersökningen tittar man på om barnet har smittsamma sjukdomar, bedömer om en åldersutredning kan behövas och introducerar barnet till svensk barnhälsovård. Efter läkarundersökningen är barnet välkommet till barnhälsovården som vanligt.

Barnhälsovården

Efter läkarundersökningen kan barnet få del av barnhälsovårdens förebyggande program. På barnavårdscentralen finns personal som kan ge råd och stöd kring barnets hälsa, anknytning och föräldraskapet. 

Försäkringskassan

Adoptivföräldrar har samma rätt till barnbidrag, föräldrapenning och underhållsstöd som andra föräldrar.

  • Barnbidrag betalas ut från och med den månad adoptivföräldrarna får barnet i sin vård till och med det kvartal då barnet fyller 16 år. 
  • Adoptivföräldrar har rätt till föräldrapenning om barnet är under tio år.
  • Ensamstående adoptivföräldrar får ett särskilt bidrag, så kallat underhållsstöd, efter ansökan hos Försäkringskassan.

Adoptionsbidrag

Om barnet är under tio år och adoptionen förmedlats av en auktoriserad adoptionsorganisation kan man ansöka om adoptionsbidrag. Ansökan ska göras inom ett år efter det att adoptionsbeslutet blivit gällande i Sverige. Bidraget är 75 000 kr om du har tagit emot ditt barn den 1 januari 2017 eller senare.

Uppdaterad: 2018-02-09

Uppdaterad: 2018-02-09