Uppföljningsrapporter

De flesta ursprungsländer kräver en eller flera uppföljningsrapporter. Rapporterna är viktiga av flera skäl. De som tidigare ansvarat för barnet och de som medverkat till adoptionen behöver få veta hur barnet har det i sin nya familj. Rapporterna kan också vara viktiga för att, i ursprungsländer där internationella adoptioner är ifrågasatta, visa att verksamheten är till barnens bästa. För de adopterade kan det vara av stort värde att i vuxen ålder förstå att ursprungslandet tagit reda på hur det gått för dem efter adoptionen.      

Vissa länder kräver återrapportering under barnets hela uppväxt. Vilka tidsintervall, vilken information som ska ingå och vem som ska skriva rapporten varierar beroende på respektive ursprungslands regler. Adoptionsorganisationen informerar adoptivfamiljen om vilken uppföljningsrapportering de behöver göra.

Uppdaterad: 2016-09-23

Uppdaterad: 2016-09-23