Kontakter vid hemkomst

Socialnämnden
När du kommit hem med barnet ska du anmäla det till socialnämnden i hemkommunen. Du ska också ge socialnämnden kopior av samtliga handlingar som rör barnet.

Socialnämnden har ett särskilt ansvar att ge adoptivfamiljer stöd och hjälp efter adoptionen. 

Skatteverket
Föräldrarna ska folkbokföra barnet inom en vecka efter barnets ankomst. Detta sker genom ett personligt besök på Skatteverket. Barnets pass gäller som legitimation.

Anmälan om eventuell namnändring lämnas till Skatteverket.

Läkarundersökning
Barn som adopteras från utlandet behöver läkarundersökas senast 14 dagar efter ankomsten till Sverige. Vid undersökningen tittar man på om barnet har smittsamma sjukdomar, bedömer om en åldersutredning kan behövas och introducerar barnet till svensk barnhälsovård.

Efter läkarundersökningen är barnet välkommet till barnavårdscentralen.

Barnavårdscentralen
Efter läkarundersökningen kan barnet få del av barnhälsovårdens förebyggande program. På barnavårdscentralen finns personal som kan ge råd och stöd kring barnets hälsa, anknytning och föräldraskapet. 

Försäkringskassan
Adoptivföräldrar har samma rätt till barnbidrag, föräldrapenning och underhållsstöd som andra föräldrar.

  • Barnbidrag betalas ut från och med den månad adoptivföräldrarna får barnet i sin vård t.o.m. det kvartal när barnet fyller 16 år. 
  • Adoptivföräldrar har rätt till föräldrapenning om barnet är under tio år.
  • Ensamstående adoptivföräldrar får ett särskilt bidrag, s.k. underhållsstöd, efter ansökan hos Försäkringskassan.

Adoptionsbidrag
Om barnet är under tio år och adoptionen förmedlats av en auktoriserad adoptionsorganisation kan man ansöka om adoptionsbidrag. Ansökan ska göras inom ett år efter det att adoptionsbeslutet blivit gällande i Sverige. Bidraget är 40 000 kr.

Uppdaterad: 2012-10-08

Uppdaterad: 2012-10-08