Vanliga frågor

Jag vill adoptera ett barn från utlandet, var ska jag börja?
Kontakta socialtjänsten i din kommun för ett informationssamtal om internationell adoption. Du kan läsa mer om att adoptera här.

Jag är svensk medborgare men bor utomlands, var ska jag påbörja min adoption?
Du ska kontakta myndigheterna i det land där du är bosatt.

Vem får adoptera?
Den som vill adoptera ska ha fyllt 25 (om inte synnerliga skäl föreligger). Det finns ingen övre åldersgräns i lagen. Men det är viktigt för barnet att åldersskillnaden inte är för stor mellan barn och föräldrar. I vår handbok för socialtjänsten står det att riktpunkten är att de som vill adoptera inte ska vara äldre än 42 år när de ansöker om medgivande. Det kan dock finnas särskilda omständigheter för att ge medgivande till sökande som är äldre än 42 år vid ansökningstillfället. Gifta par, registrerade partner och ensamstående kan adoptera. 

Måste jag vara svensk medborgare för att kunna adoptera i Sverige?
Nej, men huvudregeln är att du behöver vara bosatt i Sverige.

Jag är 36 år och min partner är 45, hur räknas det med tanke på 42-årsgränsen?
Det bedömer socialtjänsten i varje enskilt ärende.

Min partner har diabetes, är det ett problem om vi ska adoptera?
Frågor som handlar om socialtjänstens bedömning av adoptionsärenden besvaras av socialtjänsten i din kommun.

Vilken adoptionsorganisation ska jag välja?
På adoptionsorganisationernas webbplatser kan du se vilka krav deras utlandskontakter ställer på blivande adoptivföräldrar och avgöra vilken organisation som passar dig bäst.

Kan sambor adoptera?
Nej, inte tillsammans. Man måste vara gift eller registrerad partner för att kunna adoptera tillsammans. Ensamstående kan också adoptera.

Jag är ensamstående, vilken organisation ska jag välja?
På adoptionsorganisationernas hemsidor kan du läsa om ensamståendes möjligheter att adoptera.

Kan samkönade par adoptera?
Hittills har ingen svensk adoptionsorganisation förmedlat en ansökan för ett samkönat par. Men Adoptionscentrum har meddelat att det finns en möjlighet för samkönade par att ansöka om adoption genom deras samarbetskontakt i Sydafrika.

Hur lång tid tar en internationell adoption?
Kontakta adoptionsorganisationerna för information om aktuella väntetider för respektive land.

Går det fortare om man adopterar syskon?
Information om adoptionsorganisationernas väntetider, utlandskontakter och möjlighet att få adoptera syskon får du av organisationerna.

Jag vill adoptera en person som är över 18 år. Vart vänder jag mig?
Ni skickar en ansökan till tingsrätten som prövar om förutsättningarna för adoption är uppfyllda

Vad kostar det att adoptera?
Adoptionsavgiften ser olika ut för olika länder. Se adoptionsorganisationernas respektive webbplatser för mer information. 

Kan en adoption hävas i Sverige?
Nej, en adoption kan inte hävas enligt svensk lag.

Vad är ett Haagintyg ?
Det är ett intyg på att en adoption har gjorts i enlighet med 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Det är landet, där beslut om adoption fattas, som ska utfärda intyget. I Sverige är det MFoF som utfärdar Haagintyg när beslutet om adoption har fattats i svensk tingsrätt. Här kan du läsa mer om Haagintyg.

Vad är ett artikel 23-intyg?
Det är samma sak som ett Haagintyg. Se ovan.

Vem kan jag vända mig till för råd och stöd i hur vi ska lösa konflikter i vår familj?
Se råd- och stödlistan.