Enskild adoption

I undantagsfall kan man adoptera utan förmedling av en adoptionsorganisation. För detta krävs särskilda skäl. Då ska MFoF, innan barnet lämnar ursprungslandet, pröva om förfarandet är godtagbart, det vill säga om det finns särskilda skäl och om förmedlingssättet är tillförlitligt. Innan MFoF gör en sådan prövning ska socialnämnden ha gett de sökande medgivande.

Vad är en enskild adoption

Vill man adoptera ett barn från utlandet är huvudregeln att adoptionen måste göras via någon av de auktoriserade adoptionsorganisationerna. Från denna regel kan MFoF bevilja undantag i vissa särskilda fall. Man får då tillåtelse att genomföra adoptionen utan att gå genom en adoptionsorganisation i Sverige. En sådan adoption brukar kallas ”enskild adoption”.

Vad krävs för att få genomföra en enskild adoption

Förutom de allmänna kraven för att få adoptera, som prövas av kommunens socialnämnd (se nedan), så är det vissa specifika förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man sedan ska få tillstånd från MFoF att genomföra en enskild adoption. Det krävs till att börja med att man har särskilda skäl för att adoptera utan att gå via en adoptionsorganisation. Som särskilda skäl räknas till exempel att man själv har sitt ursprung i landet eller att det rör sig om ett släktingbarn. Även om man är två som adopterar gemensamt så räcker det med att den ena har särskilda skäl.

Utöver att det ska finnas särskilda skäl, krävs också att förmedlingssättet är tillförlitligt. Processen i landet ska gå tillväga på ett etiskt riktigt sätt och får t ex inte innebära någon form av barnhandel.

Om MFoF bedömer att båda dessa förutsättningar är uppfyllda anses förfarandet vara godtagbart och man kan få tillstånd att genomföra en enskild adoption. Ett beslut från MFoF att inte lämna tillstånd att genomföra en enskild adoption är överklagbart till förvaltningsrätt.

Hur går man tillväga för att genomföra en enskild adoption

För att få genomföra en adoption krävs alltid att man först har genomgått en föräldrautbildning och medgivandeutredning hos sin hemkommun. Först när man har gjort det och har fått ett medgivandebeslut från socialnämnden kan man ansöka hos MFoF om att få genomföra en enskild adoption. Om förutsättningarna är uppfyllda får man ett beslut där man ges undantag från regeln om att använda en adoptionsorganisation, och istället får genomföra en enskild adoption.

Om landet är anslutet till Haagkonventionen är det MFoF, i egenskap av svensk centralmyndighet, som skickar adoptionshandlingarna mellan dig och centralmyndigheten i det andra landet. Däremot är det fortfarande din uppgift att ta reda på vilka handlingar som krävs, och vad som i övrigt krävs för att genomföra adoptionen i landet. MFoF har ingen annan roll i genomförandet av adoptionen än att förmedla handlingarna. När man genomför en internationell adoption i enlighet med Haagkonventionen, ska ett så kallat Haagintyg utfärdas av det land som fattar det slutliga adoptionsbeslutet. Oftast är det ursprungslandet som fattar det slutliga adoptionsbeslutet, men i vissa fall är det svensk tingsrätt. Om beslutet tas i svensk tingsrätt är det MFoF som utfärdar Haagintyget.

Om landet i fråga inte är anslutet till Haagkonventionen är ärendet hos MFoF avslutat i och med att vi har fattat sitt beslut. Det är sedan din uppgift att sköta alla nödvändiga kontakter med de myndigheter och organisationer som är inblandade i adoptionsprocessen.

Förutsättningarna för adoptionen prövas och beslutas sedan i landet man adopterar från. I många fall behövs även ett beslut i svensk tingsrätt. I en del länder har man inte adoptioner, utan beslutar bara om överföring av vårdnaden. Då behövs alltid ett beslut i svensk tingsrätt.

Vad behöver man tänka på

Vid adoption genom en auktoriserad adoptionsorganisation kan man få adoptionsbidrag från Försäkringskassan.  Vid enskild adoption får man inget adoptionsbidrag.

MFoF prövar bara om förutsättningarna för att genomföra en enskild adoption är uppfyllda. Ett beslut från MFoF innebär inte någon garanti för att det kommer att gå att genomföra adoptionen.

MFoF har inte någon roll i genomförandet av adoptionen efter att vårt beslut är fattat, annat än att förmedla handlingar vad gäller Haagländer (se ovan). Man ansvarar själv för att ta reda på alla förutsättningar som gäller i landet man vill adoptera från och för att uppfylla dem. Det är därför bra att så tidigt som möjligt sätta sig in i vad som krävs i landet man vill adoptera från och tänka igenom om man tror att man klarar av att genomföra adoptionen utan hjälp av en adoptionsorganisation.

Även om man vill adoptera ett släktingbarn kan det vara möjligt att göra detta genom en adoptionsorganisation. Om det finns någon organisation som har auktorisation för landet kan det vara en god idé att kontakta organisationen för att informera sig om möjligheten.

Det är Migrationsverket som beslutar om inresa och uppehållstillstånd. Det är därför bra att på ett tidigt stadium kontakta Migrationsverket för att undersöka förutsättningarna.

De regler som finns om hur en adoption ska gå till finns för att säkerställa att barnets bästa tas tillvara. Det är viktigt att följa dessa regler. Om man inte går tillväga på rätt sätt när man genomför en adoption finns risken att adoptionen inte blir giltig i Sverige och att barnet inte kan komma till Sverige.

Uppdaterad: 2019-05-17

Uppdaterad: 2019-05-17