Tillsyn

MFoF ansvarar för tillsynen över de auktoriserade adoptionsorganisationerna förmedlingsverksamhet. Vi övervakar att arbetet sker enligt lag och principen om barnets bästa.

MFoF:s tillsyn består både av årliga aktiviteter som tillsynsbesök och granskning av årsredovisningar, rapporter med mera. Vi har kontinuerlig kontakt med adoptionsorganisationerna om deras arbete i Sverige och i utlandet. Vi gör även tillsynsresor till samarbetsländerna. 

Sammanfattning av tillsynsrapporten 2017

Det har inte framkommit något som medför att det finns skäl att anta att någon av organisationerna inte uppfyller förutsättningarna för auktorisation enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

Följande iakttagelser nämns särskilt i rapporten:

  • Adoptionsorganisationerna bör i större utsträckning verka för att blivande adoptivföräldrar och barn får en invänjningsperiod och att barnet inte utsätts för fler separationer under adoptionsprocessen.
  • Det är ojämn kvalitet på auktorisationsansökningarna inom adoptionsorganisationerna. Organisationerna behöver arbeta för att stärka den interna kvalitetskontrollen.
  • Det finns ett behov att fortsatt arbeta mot ökad transparens och tydlighet i redovisningen av avgifter och kostnader i utlandet.

Vad händer med brister vi ser?

Om vi ser brister i förmedlingsverksamheten kan vi förelägga en organisation att avhjälpa bristerna. Om en organisation inte uppfyller de krav som anges i lagen ska MFoF återkalla deras auktorisation. 

Om du har synpunkter på handläggningen

Om du är adoptionssökande hos eller har adopterat genom en organisation och har synpunkter på handläggningen av ditt ärende kan du få saken prövad av MFoF.

Synpunkter på kommunens handläggning av ärenden om adoption anmäls till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Uppdaterad: 2019-05-17

Uppdaterad: 2019-05-17