Adoptionsdokument

Vid en adoption får adoptivföräldrarna dokumentation som rör barnet, barnets bakgrund och adoptionen. Det finns också dokumentation från kommunens utredning av om dina adoptivföräldrar var lämpliga att adoptera. Dessa handlingar kallas adoptionsdokument.

Information om din bakgrund
Vilken dokumentation som finns om din bakgrund beror på vilka regler och rutiner som gällde för adoption i ditt ursprungsland vid den tidpunkt då du adopterades. Det beror också på hur mycket information som finns om just dig.

Det varierar hur mycket information som finns dokumenterad. Det ska alltid finnas ett adoptionsbeslut fattat i Sverige eller ursprungslandet. Från ursprungslandet finns vanligtvis en social och en medicinsk rapport som handlar om dig före adoptionen. Ibland finns födelsebevis, kopia av pass, foton, beslut om att godkänna adoptionen i Sverige och ansökan om svenskt medborgarskap. Det kan också finnas brev eller något föremål från den person som lämnade dig. 

Utöver den skriftliga dokumentationen kan adoptivföräldrar också ha fått annan information om dig och din bakgrund. Det kan t.ex. vara information som de fått om de besökte ditt barnhem och träffade dem som tog hand om dig före adoptionen.

Information om dina föräldrars adoptionsansökan
Den dokumentation som finns om dina adoptivföräldrar är en medgivandeutredning (tidigare kallades den hemutredning). Det kan också finnas dokument som rör deras adoptionsansökan. Ibland finns det också återrapporter som beskriver hur du haft det sedan du kommit till dina adoptivföräldrar.

 

Uppdaterad: 2012-09-28

Uppdaterad: 2012-09-28