Tillsyn

MFoF ansvarar för tillsynen över de auktoriserade adoptionsorganisationerna förmedlingsverksamhet. Vi övervakar att arbetet sker enligt lag och principen om barnets bästa.

MFoF:s tillsyn består både av årliga aktiviteter som tillsynsbesök och granskning av årsredovisningar, rapporter med mera. Vi har kontinuerlig kontakt med adoptionsorganisationerna om deras arbete i Sverige och i utlandet. Vi gör även tillsynsresor till samarbetsländerna. 

Sammanfattning av tillsynsrapporten 2016

Det har inte framkommit något som medför att det finns skäl att anta att någon av organisationerna inte uppfyller förutsättningarna för auktorisation enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

Följande iakttagelser nämns särskilt i rapporten:

  • Det finns behov av fortsatt arbete med ökad transparens och tydlighet i redovisningen av avgifter och kostnader i utlandet.
  • Förfarandet när adoptionsorganisationerna föreslår familj bör förtydligas i de nya villkoren för adoptionsförmedlingsverksamheten.
  • Frågan om korruption bör ägnas särskild uppmärksamhet.
  • Adoptionsorganisationerna bör verka för att blivande adoptivföräldrar och barn får en invänjningsperiod och att barnet inte utsätts för flera separationer under adoptionsprocessen.

Vad händer med brister vi ser?

Om vi ser brister i förmedlingsverksamheten kan vi förelägga en organisation att avhjälpa bristerna. Om en organisation inte uppfyller de krav som anges i lagen ska MFoF återkalla deras auktorisation. 

Enkät till adoptivföräldrar

Som en del av uppföljningen av de auktoriserade organisationernas arbete skickar vi varje halvår ut en enkät till de som har adopterat via en organisation.

Om du har synpunkter på handläggningen

Om du är adoptionssökande hos eller har adopterat genom en organisation och har synpunkter på handläggningen av ditt ärende kan du få saken prövad av MFoF.

 

Uppdaterad: 2017-10-09

Uppdaterad: 2017-10-09