Tillsyn

MFoF ansvarar för tillsynen över de auktoriserade adoptionsorganisationerna förmedlingsverksamhet. Vi övervakar att arbetet sker enligt lag och principen om barnets bästa.

MFoF fastställer en tillsynsplan varje år. Tillsynen omfattar bland annat årliga aktiviteter som tillsynsbesök samt granskning av årsredovisningar, rapporter och andra dokument. Vi har kontinuerlig kontakt med organisationerna om deras arbete i Sverige och i utlandet. Vi gör också tillsynsresor till deras samarbetsländer. 

Vad händer med brister vi ser?

Om vi ser brister i förmedlingsverksamheten kan vi förelägga en organisation att avhjälpa bristerna. Om en organisation inte uppfyller de krav som anges i lagen ska MFoF återkalla deras auktorisation. 

Enkät till adoptivföräldrar

Som en del av uppföljningen av de auktoriserade organisationernas arbete skickar vi varje halvår ut en enkät till de som har adopterat via en organisation.

Om du har synpunkter på handläggningen

Om du är adoptionssökande hos eller har adopterat genom en organisation och har synpunkter på handläggningen av ditt ärende kan du få saken prövad av MFoF.

 

Uppdaterad: 2017-03-08

Uppdaterad: 2017-03-08