Nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd

Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om en ny strategi för ett stärkt stöd i föräldraskapet. Syftet är att främja barns hälsa och utveckling.

Den nationella föräldraskapsstödsstrategin sätter föräldrar och barn i fokus. Att vara förälder är härligt och ger stor glädje, men kan också vara utmanande. Enligt barnkonventionen har barnets föräldrar gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling, men staten har också en skyldighet att stötta föräldrarna.

Ett samhälle i utveckling

Sedan tidigare strategi antogs 2009 har samhällsutvecklingen gått framåt, och det finns ett behov att vidareutveckla och stärka föräldraskapsstödet. Barnets rättigheter stärks i och med att Barnkonventionen blir svensk lag 2020, och andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen har blivit vanligare. Föräldraskapsstöd bör därför, förutom barnets rättsliga föräldrar, även erbjudas andra närstående vuxna som barnet betraktar som förälder eller som på annat sätt är viktiga för att främja barnets hälsa och utveckling.

Föräldraskapsstöd idag

En stor del av det föräldraskapsstöd som erbjuds idag finns inom den ordinarie verksamheten i kommuner och landsting. Mödra- och barnavårdscentraler erbjuder föräldragrupper, och i många kommuner finns familjecentraler och öppna förskolor. När barnen blir äldre kan stöd erbjudas via förskolan eller skolan, och på många platser erbjuds även strukturerade föräldraprogram.

Strategins målsättning är att alla föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt. För att bistå kommuner, landsting, regioner, civilsamhällesaktörer och andra som arbetar med stöd till föräldrar har MFoF fått i uppdrag att stödja genomförandet och följa upp strategin. Även Länsstyrelserna kommer att få en stärkt roll i arbetet i respektive län.

Strategin ersätter den tidigare från 2009.

Uppdaterad: 2018-09-13

Uppdaterad: 2018-09-13