MFoF:s uppdrag inom föräldraskapsstöd

MFoF är sedan 2015 kunskapsmyndighet inom föräldraskapsstöd. Under hösten 2018 fick myndigheten ytterligare en uttalad roll att stödja genomförandet av regeringens nya strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd.

MFoF ska stödja genomförandet av den nationella strategin

Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Strategins målsättning är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt.

I och med lanseringen av den nya strategin beslutades att MFoF får ansvaret att stödja genomförandet av strategin. Enligt uppdraget ska myndigheten ta initiativ utifrån de prioriteringar som myndigheten bedömer som angelägna för att uppnå strategins mål och inriktningen i strategin.

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med länsstyrelserna samt i samverkan med övriga berörda myndigheter och aktörer som arbetar med föräldraskapsstöd. Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast 1 april 2020 och slutredovisas senast den 1 april 2022.

Uppföljning och utveckling av indikatorer

Enligt uppdraget ska MFoF även följa upp strategins målsättning och målområden. I arbetet med uppföljningen ska hänsyn tas till det tidigare uppdrag myndigheten har att ta fram utveckla indikatorer som gör det möjligt att följa upp och se utvecklingen över tid.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet 1 juni 2020.

Uppdaterad: 2018-09-14

Uppdaterad: 2018-09-14