Inträder anmälningsskyldigheten för verksamma inom familjerådgivning enligt 14 kap. 1 § SoL redan vid mottagande av e-post som innehåller uppgifter om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel?

Ja. Anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL gäller för uppgifter som familjerådgivare i sin verksamhet får kännedom om. Då e-post används som ett verktyg för att organisera verksamheten i form av tidsbokningar och kontakter med enskilda bör e-post som inkommit till familjerådgivningen betraktas som en del av verksamheten.

E-post som inkommit till en myndighet är allmän handling och tillhör myndigheten. När en enskild lämnar ifrån sig handlingar med uppgifter till en myndighet styr den enskilde inte längre över sekretessen. De inkomna handlingarna, även e-post, blir allmänna handlingar som myndigheten (familjerådgivningen) sedan får sekretesspröva vid en eventuell begäran från någon att få ta del av uppgifterna. Den enskilde har naturligtvis möjlighet att vara anonym på så sätt att denne kan sända e-post från en e-postadress som inte avslöjar avsändarens identitet.

Uppdaterad: 2019-02-07

Uppdaterad: 2019-02-07