Vi har godkänt en faderskapsbekräftelse för ett barn och nu har det visat sig att modern var gift. Vad ska vi göra?

Om modern är gift när barnet föds blir mannen i äktenskapet barnets far (1 kap. 1 § FB). Faderskapspresumtionen kan hävas genom rättens förklaring att en annan man är barnets far eller genom att mannen i äktenskapet godkänner en annan mans bekräftelse att han är barnets far (1 kap. 2 § FB). Men eftersom socialnämnden godkänt bekräftelsen utan den äkta mannens godkännande finns både en faderskapspresumtion och en faderskapsbekräftelse för samma barn.

Högsta domstolen har i ett mål beslutat att en godkänd bekräftelse av faderskapet inte kan anses bindande om barnet fötts till en gift mor och alltså har en presumtiv far (NJA 1961 s. 325).

JO har prövat frågan om socialnämndens ansvar i en sådan här situation. I det ärendet ansåg JO att socialförvaltningen ska utreda faderskapet (JO 2001/02 s. 286).

Uppdaterad: 2018-03-13

Uppdaterad: 2018-03-13