När ska en påbörjad utredning avslutas?

Observera skillnaden mellan att avsluta en påbörjad utredning och att lägga ner en påbörjad utredning.

Om förutsättningarna för socialnämndens utredningsskyldighet inte längre föreligger ska socialnämnden ta beslut om att avskriva ärendet från vidare handläggning. Det gäller till exempel om

  • det visar sig att modern var gift vid barnets födelse
  • barnet inte längre har hemvist i Sverige
  • barnet avlider
  • barnet adopteras
  • barnet fyller 18 år.

Parterna (i regel endast modern) ska kommuniceras utredningsmaterialet samt underrättas om beslutet (20 och 21 §§ förvaltningslagen).

En avslutad utredning kan inte återupptas, om det blir aktuellt kan istället en ny utredning påbörjas. Ansvaret ligger på den kommun där barnet är folkbokfört när utredningen aktualiseras på nytt.

Relaterade frågor

Vad innebär skyldigheten att kommunicera utredningsmaterial?

När kan en påbörjad utredning läggas ner?

Uppdaterad: 2017-08-30

Uppdaterad: 2017-08-30