När kan en påbörjad utredning läggas ner?

Observera skillnaden mellan att lägga ner en påbörjad utredning och att avsluta en påbörjad utredning.

Möjligheten att lägga ner en utredning regleras i 2 kap. 7 § FB. Enligt den bestämmelsen får en utredning läggas ner om det

  1. visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan
  2. framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol
  3. har lämnats ett samtycke av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 4 kap. 5 a § till adoption av barnet
  4. av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

Socialnämnden ska även lägga ner en påbörjad faderskapsutredning om faderskapet inte ska fastställas med anledning av att modern genomgått en assisterad befruktning som ensamstående enligt lagen om genetisk integritet m.m.

Rätten att besluta om att lägga ner en faderskaps- eller föräldraskapsutredning kan inte delegeras utan måste fattas av socialnämnden (10 kap. 5 § SoL). Parterna ska kommuniceras utredningsmaterialet samt underrättas om beslutet (20 och 21 §§ förvaltningslagen). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (2 kap. 7 § tredje stycket FB).

Ett beslut om nedläggande är inte definitivt. Om det framkommer nya omständigheter, kan socialnämnden återuppta utredningen (prop. 1969:124 s. 106). Om barnet har flyttat till en annan kommun bör socialnämnden i den kommun som lade ner utredningen ansvara för att den återupptas (1 kap. SOSFS 2011:2).

Relaterade frågor

Vad innebär skyldigheten att kommunicera utredningsmaterial?

När ska en påbörjad utredning avslutas?

Uppdaterad: 2017-08-30

Uppdaterad: 2017-08-30