Kan en handläggare kontakta ett företag för att få en förteckning över anställda med ett visst namn?

Ja, förutsatt att modern samtycker till det.

I undantagsfall är det möjligt att ta en sådan kontakt trots att modern motsätter sig det. Då sker det med stöd av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Socialnämnden måste noggrant väga barnets rätt att känna till sitt ursprung mot respekten för moderns integritet utifrån vad som är till barnets bästa i varje enskilt fall.

Relaterade frågor

Kan ett företag tvingas att lämna ut en lista över samtliga anställda med ett visst namn?

Kan socialnämnden hämta in uppgifter i en faderskaps- eller föräldraskapsutredning utan mammans samtycke?

Uppdaterad: 2017-08-31

Uppdaterad: 2017-08-31