Kan ett företag tvingas att lämna ut en lista över anställda med ett visst namn?

Det är möjligt att ansöka om att domstol ska förelägga någon att dela med sig av (förete) handlingar som de förvarar och som kan ha betydelse som skriftligt bevis. Det kallas ett editionsföreläggande (38 kap. 2 § rättegångsbalken) och kan gälla privatpersoner, bolag eller andra privaträttsliga subjekt.

Högsta domstolen (HD) har förelagt ett resebolag att dela handlingar som visade namn, hemadress och födelsetid på sina samtliga manliga resenärer som varit inbokade på ett visst hotell i London under en viss tid. Syftet var att säkra bevis för att kunna fastställa mannens identitet i ett faderskapsmål. Modern var säker på att hon kunde minnas vad mannen hette om hon fick ta del av en förteckning över resenärerna (NJA 1982 s. 650).

I ett annat mål ansåg HD att det inte fanns stöd för att utfärda ett editionsföreläggande om en moders dagbok. En man som var aktuell i utredningen menade att det framgick av dagboken att modern haft samlag med en annan man under konceptionstiden. Då kvinnan under sanningsförsäkran förnekat att hon haft samlag med en annan man under konceptionstiden, och det inte fanns annat stöd för mannens misstanke, fann HD att det saknades skäl att tvinga modern att visa dagbokens innehåll i vidare mening än hon redan gjort (NJA 1975 s. 693).

Relaterade frågor

Kan en handläggare kontakta ett företag för att få en lista över anställda med ett visst namn?

Uppdaterad: 2017-09-01

Uppdaterad: 2017-09-01