Vi har felaktigt godkänt en föräldraskapsbekräftelse för ett barn som har kommit till genom en assisterad befruktning på en utländsk klinik. Hur kan det rättas till?

En domstol kan förklara att bekräftelsen är ogiltig på grund av formfel (1 kap. 4 § tredje stycket FB och 1 kap. 9 § andra stycket FB). Exempel på formfel kan vara att en föräldraskapsbekräftelse godkänts trots att den inrättning som utfört den assisterade befruktningen saknar behörighet eller om donatorn är anonym. Det är därför viktigt att se till att föräldraskapsbekräftelsen hävs i domstol för föräldern så att hon sedan kan bli rättslig förälder genom adoption.

Relaterade frågor

Vem har rätt att väcka talan om att häva en faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse?

Kan socialnämnden fastställa föräldraskap för ett kvinnligt samkönat par som fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22