Vi har felaktigt godkänt en föräldraskapsbekräftelse för ett barn som har kommit till genom en assisterad befruktning på en utländsk klinik. Hur kan det rättas till?

Eftersom socialnämnden inte är behörig att godkänna en föräldraskapsbekräftelse efter en assisterad befruktning utomlands så kan en domstol förklara att bekräftelsen är ogiltig på formella grunder (1 kap. 4 § tredje stycket FB och 1 kap. 9 § andra stycket FB). Det är därför viktigt att se till att föräldraskapsbekräftelsen hävs för föräldern så att hon sedan kan bli rättslig förälder genom adoption.

Relaterade frågor

Vem har rätt att väcka talan om att häva en faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse?

Kan socialnämnden fastställa föräldraskap för ett kvinnligt samkönat par som fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Uppdaterad: 2018-03-13

Uppdaterad: 2018-03-13