Vem har rätt att väcka talan om att häva en faderskapspresumtion?

Det är bara barnet och den man som har presumerats som far som kan väcka talan om att häva faderskapspresumtionen. Om mannen är död kan även hans arvingar väcka talan.

Barnets talan kan föras av barnets förmyndare eller av en god man (3 kap. 4 § FB). I de fall båda föräldrarna är förmyndare för barnet behöver en god man förordnas. 

Det händer att barnets förmyndaren inte vill väcka talan för barnets räkning men socialnämnden anser att det ligger i barnets intresse att faderskapspresumtionen hävs. Då ska socialnämnden anmäla till överförmyndaren att barnet behöver en god man (5 kap. 3 § SoF). Den gode mannen kan sedan väcka talan för barnets räkning. Socialnämnden får alltså inte själv föra barnets talan i mål om hävande av faderskapspresumtionen.

Uppdaterad: 2017-05-15

Uppdaterad: 2017-05-15