Vem har rätt att väcka talan om att häva en faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse?

Det är bara barnet och den som har bekräftat faderskapet eller föräldraskapet som kan väcka talan om att häva en godkänd bekräftelse.

Om socialnämnden bedömer att det ligger i barnets intresse att talan om hävande av faderskap eller föräldraskap väcks ska nämnden anmäla behov av att god man förordnas för barnet hos överförmyndaren (5 kap. 3 § SoF). Den gode mannen kan sedan väcka talan för barnet.

Uppdaterad: 2017-02-24

Uppdaterad: 2017-02-24