Vad innebär det att ”barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn” i 1 kap. 9 § FB?

Barnet ska genom inrättningen eller på annat sätt kunna inhämta grundläggande information om donatorns identitet, till exempel donatorns namn. Kravet på att barnet ska ha rätt till information om sitt genetiska ursprung är uppfyllt även om informationen blir tillgänglig för barnet först när hon eller han uppnått viss ålder eller mognad (prop. 2017/18:155 s. 66).

Med moderns samtycke kan utredaren inhämta uppgifter från inrättningen i utlandet men också från andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen. Det kan i enstaka fall bli aktuellt att inhämta uppgifter genom svensk utlandsmyndighet i det land där behandlingen utförts.

Det kan noteras att det inte finns något motsvarande krav på att barnet ska ha rätt att ta del av uppgifter om äggdonator om behandlingen har utförts i utlandet. En assisterad befruktning med donerat ägg kan alltså utföras i utlandet och föräldraskapet fastställas även om äggdonatorn är anonym.

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22