Vad innebär begreppet ”behörig inrättning i utlandet” i 1 kap. 9 § FB?

Den inrättning som utför den assisterade befruktningen ska vara behörig enligt föreskrifter i det land inrättningen finns eller där tydligt framgå på annat sätt, till exempel att inrättningen har tillstånd att utför assisterade befruktningar. Behörigheten måste också omfatta den typ av behandling som har utförts i det enskilda fallet, till exempel en insemination med donerade spermier (prop. 2017/18:155 s. 66).

Med moderns samtycke kan utredaren inhämta uppgifter från inrättningen i utlandet men också från andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen. Det kan i enstaka fall bli aktuellt att inhämta uppgifter genom svensk utlandsmyndighet i det land där behandlingen har utförts.

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22