Ska socialnämnden inleda en utredning före barnets födelse?

Det finns ingen uttrycklig skyldighet för socialnämnden att inleda en utredning före barnets födelse men det är en fördel om utredningen kan påbörjas tidigt så att faderskapet eller föräldraskapet kan fastställas så snart som möjligt efter barnets födelse.

Av 1 kap. 4 § andra stycket FB framgår att bekräftelsen får göras även före barnets födelse. Socialnämnden bör inleda en utredning före barnets födelse om modern begär det men nämnden godkänner bekräftelsen först när barnet är fött.

Eftersom socialnämnden inte ska inleda en faderskaps- eller föräldraskapsutredning för ett dödfött barn är det lämpligt att påbörja en utredning efter utgången av graviditetsvecka 22. Om modern inte är folkbokförd i Sverige bör socialnämnden i regel avvakta med utredningen tills barnet är fött eftersom det i en sådan situation kan vara svårt att bedöma barnets hemvist.

JO har i ett beslut riktat viss kritik mot en socialnämnd som nekat en kvinna att inleda en faderskapsutredning före barnets födelse. JO menade att socialnämnden innan ett nekande bör göra en individuell prövning av skälen för begäran (JO beslut den 4 mars 2016 med dnr 5923-2014).

Uppdaterad: 2017-02-24

Uppdaterad: 2017-02-24