Ska föräldraskap fastställas när två kvinnor som är gifta med varandra får barn?

Ja, föräldraskapet ska fastställas genom bekräftelse eller dom, men det bygger på att alla förutsättningar i 1 kap. 9 § FB är uppfyllda:

  • behandlingen har skett enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., dvs. i svensk hälso- och sjukvård
  • mammans sambo/maka/partner har samtyckt till behandlingen
  • det är sannolikt att barnet har kommit till genom den assisterade befruktningen.

Det finns alltså ingen föräldraskapspresumtion för en maka eller registrerad partner på det sätt som det finns för par av olika kön.

Om ett föräldraskap ska utredas och fastställas ska det inte göras någon faderskapsutredning.

Utredning om att införa presumtion för samkönade par

Det pågår en utredning som ska undersöka om det bör införas en föräldraskapspresumtion som motsvarar faderskapspresumtionen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018 (direktiv 2017:28).

Uppdaterad: 2017-04-03

Uppdaterad: 2017-04-03