Ska faderskap fastställas för en man som har samtyckt till en assisterad befruktning trots att de inte var sambor vid befruktningstillfället?

Nej.

För att faderskapet till ett barn ska kunna fastställas enligt 1 kap. 8 § FB krävs att modern och mannen var sambor då den assisterade befruktning som ledde till befruktningen ägde rum (Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 9 juni 2014 med mål nr T 2847-13). Med sambor avses enligt 1 § sambolagen (2003:376) två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, det vill säga ett förhållande där ett sexuellt samliv normalt ingår, och som har gemensamt hushåll. Definitionen omfattar även samboförhållanden där mannen är gift med en annan kvinna än den han är sambo med.

Relaterade frågor

Om ett par av olika kön har fått assisterad befruktning men ett skriftligt samtycke saknas, kan socialnämnden ändå fastställa faderskapet?

Uppdaterad: 2018-02-21

Uppdaterad: 2018-02-21