Om ett par av olika kön har fått assisterad befruktning men ett skriftligt samtycke saknas, kan socialnämnden ändå fastställa faderskapet?

Ja, om det kan visas att mannen har lämnat ett muntligt samtycke till behandlingen (prop. 1984/85:2 s. 20 och prop. 1987/88:160 s. 21).

Om parterna inte kan visa en kopia på det skriftliga samtycket (exempelvis samtyckesblankett eller patientjournal) bör utredaren kontakta den sjukvårdsinrättning där den assisterade befruktningen utfördes för att kontrollera att mannen har lämnat muntligt samtycke. Utredaren antecknar på vilket sätt samtycket har lämnats i protokollet (5 kap. SOSFS 2011:2). Om den som lämnat samtycke, skriftligt eller muntligt, vägrar att bekräfta ett faderskap ska det fastställas genom dom.

Relaterade frågor

Ska faderskap fastställas för en man som har samtyckt till en assisterad befruktning trots att de inte var sambor vid befruktningstillfället?

Kan socialnämnden fastställa faderskapet om ett par av olika kön fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Uppdaterad: 2017-09-25

Uppdaterad: 2017-09-25